Statut

Dokument do pobrania: STATUT-SUM.pdf

STATUT STOWARZYSZENIA SUM

Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie SUM (w dalszej części zwane Stowarzyszeniem).
§2
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie SUM.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
§4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku gdy tego wymaga realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działania także poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania na warunkach określonych w statucie, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§5
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

Cele i zadania Stowarzyszenia
§6
Celem głównym działalności Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój Gdańska i regionu gdańskiego osiągany przez realizację następujących celów cząstkowych:
a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i europejskiej, pielęgnowanie patriotyzmu oraz poprawa świadomości historycznej, obywatelskiej i kulturowej,
b) dążenie do aktywizacji i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
c) wspomaganie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz popularyzację wiedzy z zakresu kultury wśród dorosłych,
d) prowadzenie działalności kulturalnej oraz wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym również w odniesieniu do tradycji religijnych współistniejących w mieście i regionie,
e) organizowanie wydarzeń i imprez kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, naukowych tj. zgromadzeń publicznych, wieców, debat, dyskusji, odczytów, zebrań, wykładów, seminariów, sympozjów, wystaw i prac badawczych;
f) współpraca i pomoc Polonii i Polakom za granicą,
g) promocja Miasta Gdańska i kraju za granicą,
h) budowa społeczeństwa obywatelskiego przez współdziałanie m.in. z rodzinami, seniorami (w tym kombatantami) a także osobami i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
§7
Realizacja celów Stowarzyszenia osiągana jest poprzez podejmowanie następujących zadań:
a) prowadzenie akcji informacyjnych za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji (media elektroniczne, działalność wydawnicza, publikacje prasowe, udział w programach radiowych i telewizyjnych), oraz inne dostępne formy współpracy ze środkami masowego przekazu;
b) inspirowanie, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z aktywnymi osobami oraz środowiskami, instytucjami i organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, edukacyjnymi, artystycznymi i społecznymi zarówno w Polsce jak i za granicą a także z organami administracji państwowej i samorządowej,
c) prowadzenie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, fundowanie stypendiów, nagród i wyróżnień oraz inne formy wspierania osób czy instytucji, których działalność jest zgodna z celami i zadaniami realizowanymi przez Stowarzyszenie.

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych
§9
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§10
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1.
§11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
b) prawo uczestniczenia w działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacji
d) regularnie opłacać składki członkowskie.
3. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie.
4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
§12
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
b) rezygnacji z członkostwa wyrażającej się poprzez całkowity brak kontaktu członka ze Stowarzyszeniem (osobiście lub za pośrednictwem zwyczajnych środków komunikacji tj.: telefon, e-mail, poczta tradycyjna) przez okres przekraczający 12 miesięcy,
c) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek przez okres przekraczający 12 miesięcy,
d) śmierci członka,
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3. Wykluczenia członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących wypadkach:
a) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia,
b) prowadzenie działalności godzącej w dobre imię Stowarzyszenia
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. a, b i c oraz w ust. 3 Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust.2 pkt. a, b i c członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd lub powzięcia o niej wiadomości. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.
§13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która została przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia za pomoc w realizacji celów.
2. Obowiązkiem członka wspierającego jest finansowa, rzeczowa lub merytoryczna pomoc w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§14
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Obowiązkiem członka honorowego jest udzielanie swojego autorytetu i doświadczenia w obszarze będącym przedmiotem działalności stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

§15
Członek wspierający i członek honorowy maja prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków. Utrata członkostwa wspierającego lub honorowego w stowarzyszeniu następuje w sytuacjach analogicznych do opisanych w §12 statutu, dotyczącym członków zwyczajnych stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia
§16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna
§17
1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata
2. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia
3. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji i wybrać w to miejsce nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do końca kadencji, w trybie określonym w §20 i §21 Statutu.
4. W razie zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
§18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Nadzwyczajne zebranie członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało powołane.
§19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) uchwalenie Statutu lub jego zmian,
c) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu stowarzyszenia, wniesionych przez jego członków,
e) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej a także udzielanie władzom Stowarzyszenia absolutorium,
g) uchwalanie regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia,
h) nadawanie honorowego członkostwa,
i) podejmowanie uchwal w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.
§20
Tryb zwoływania Walnego Zebrania Członków:
a) Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej 1 raz w roku,
b) Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek 2/3 członków Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia w terminie miesiąca,
c) o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd stowarzyszenia zawiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem, przy czym prawo osobistego udziału w Walnym zebraniu członków przysługuje wszystkim członkom Stowarzyszenia
§21
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają na Walnym Zebraniu Członków czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej. W drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, Walne Zebranie Członków może obradować bez względu na liczbę uczestników.
3. Kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników, wymagana jest przy głosowaniu w sprawach:
a) odwoływania Prezesa, Członków Zarządu Stowarzyszenia i Członków Komisji Rewizyjnej,
b) uchwalania i zmiany statutu,
c) uchylenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
d) rozwiązania Stowarzyszenia.
4. Zarządzanie głosowania tajnego wymaga wniosku co najmniej 1/3 uczestników Walnego Zebrania Członków.
5. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
§22
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków: Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i dwóch Członków Zarządu.
2. Wybieranie Zarządu Stowarzyszenia oraz odwoływanie członków Zarządu, dokonuje się w trybie §21 Statutu przez Walne Zebranie Członków.
3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
§23
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego funduszami i majątkiem
d) podejmowanie czynności prawnych związanych z obrotem finansowym, zaciąganiem w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych
e) ubieganie się o środki finansowe oraz przyjmowanie dotacji, zapisów, darowizn i spadków w imieniu Stowarzyszenia
f) przyjmowanie członków Stowarzyszenia
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
h) ustalanie wysokości składek członkowskich
i) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia
j) zatrudnianie pracowników
2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes jednoosobowo (do wysokości 5000 zł) lub łącznie dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarząd. W razie równości głosów w przypadku nieobecności jednego z członków Zarządu, rozstrzyga głos Prezesa Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są otwarte dla wszystkich zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
§24
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz dwóch Członków Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnej innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Wybieranie członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się w trybie §21 Statutu przez Walne Zebranie Członków.
4. Komisja Rewizyjna w całości kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia , a w szczególności:
a) kontroluje i ocenia działalność statutową, organizacyjną i finansową Stowarzyszenia
b) wydaje opinie i zalecenia w razie stwierdzenia uchybień w pracy Zarządu Stowarzyszenia
c) prezentuje Walnemu Zebraniu Członków informacje o swojej działalności
d) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności połowy składu Komisji Rewizyjnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia bez prawa do głosowania.

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia
§25
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
b) inne prawa majątkowe i niemajątkowe,
c) środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) składek członkowskich
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
c) działalności odpłatnej,
d) dochodów z własnej działalności gospodarczej,
e) dywidend należnych Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych
f) dochodów z majątku Stowarzyszenia
g) dochodów ze zbiórek, akcji charytatywnych, imprez publicznych.
§26
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą a dochód z tej działalności jest przeznaczony wyłącznie na realizacje celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być (wg klasyfikacji PKD):
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z – Wydawanie książek
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
73.1 – Reklama
a w tym
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych

3.Działalność odpłatną Stowarzyszenie prowadzi w następujących obszarach:
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z. – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących
5. Rozszerzenie działalności gospodarczej jest możliwe na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia zaopiniowanej pozytywnie przez Komisję Rewizyjną.

Postanowienia końcowe
§26
1. Wniosek w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może zgłosić podczas Walnego Zebrania Członków 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia następuje w trybie określonym w §21 Statutu
3. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić również w innych niż podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków ustala sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Comments are closed